• 1 març, 2016

Subvencions Contractacions

Subvencions Contractacions

Subvencions Contractacions 800 475 Sílvia

SUBVENCIÓ FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ MAJORS DE 45 ANYS

Foment  de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball mitjançant ajuts a la cotnractació. Aquestes persones a contractar han de portar 6 mesos continuats en situació d’atur, i han d’estar inscrites com a demandant d’ocupació no ocupades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la data immediatament anterior a la data de signatura del contracte, i han de realitzar la seva activitat en un centre de treball de Catalunya.

Persones o entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepeció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Característiques

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajut, o el 75% quan es tracti de la contractació d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%. S’entén per cost de la contractació l’import corresponent al cost salarial, segons conveni, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social.

Els contractes han de tenir una durada entre 6 i 12 mesos i una jornada des del 50% fins el 100%.

Termini convocatòria: fins el 30 de novembre del 2016

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ/INVERSIÓ

Subvenció per a empreses de la demarcació de Girona que siguin de base tecnològica i/o tinguin un component innovador. Amb un doble objectiu, d’una banda, impulsar la contractació de personal i d’altra banda, afavorir actuacions que fomentin o millorin la innovació a les empreses.

Beneficiaris

Empreses de les comarques gironines de base tecnològica i/o innovadores d’entre 1 i 5 anys d’antiguitat, que tingui el centre de treball i el domicili fiscal a la província.

Característiques

El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible i un màxim de 15000 €

Termini convocatòria: Pendent de convocatòria.

 

Leave a Reply