• 18 octubre, 2016

La gestió empresarial mitjançant les taules d’indicadors

Business Intelligence Quadre Indicadors

La gestió empresarial mitjançant les taules d’indicadors

La gestió empresarial mitjançant les taules d’indicadors 800 300 Sílvia

Quan volem millorar la situació actual de la nostra empresa el primer pas és descriure la situació a la que aspirem arribar i el segon és definir el camí per arribar-hi.

A més a més, és fonamental aconseguir-ho de la manera més eficient possible.

 

Entenem per situació ideal una situació millorada respecte de la inicial. Per aconseguir aquesta situació s’han d’establir accions (mesures correctores) i controlar-les. Les conseqüències de les accions preses són els indicadors. La funció de l’indicador és determinar si s’està seguint l’estratègia correcte per atrapar els objectius. Els indicadors han de permetre:

 

  • Prendre les desicions més apropiades pel bé de l’empresa. Dóna autonomia a l’òrgan responsble de la presa de decisions.
  • Conèixer la productivitat de l’empresa i en definitivia, l’eficiència
  • Ser més competitius
  • Pendre mesures si les variables surten dels límits establerts. Millora contínua
  • Mesurar la situació de risc de l’empresa

 

———————————————————————————————————-

Si no es medeix el que es fa, no es pot controlar. Si no es pot controlar no es pot dirigir. Si no es pot dirigir, no es pot millorar

——————————————————————————————————————————-

 

Bàsicament, els indicadors  serveixen per mesurar l’eficàcia (els resultats són els esperats?) i l’eficiència del nostre sistema (el rendiment és positiu?) mitjançant la valoració periòdica del quadre d’indicdors.

 

Un dels principals handicaps  per elaborar quadres de gestió que resultin útils a l’empresa és coordinar totes les àrees implicades per treballar de forma conjunta. És necessària la motivació, comunicació  i acció de tots els nivells organitzatius que configuren l’empresa.

 

També és molt important l’elecció dels indicadors. Els indicadadors han d’aportar informació imprescindible per a l’acompliment dels objectius plantejats, han de ser auditables i inequívocs, persistents en el temps i no condicionats per factors externs.

 

En definitiva, en el moment de decidir el quadre d’indicadors ha d’aportar la informació necessària per prendre una o altra decisió i el cost d’obtenir aquesta informació no pot superar els beneficis que se’n deriven.

 

 

Leave a Reply