Implantació i Seguiment de Sistemes de Gestió per a empreses a Girona

ISO 9001:2015

Què és? És un conjunt de normes sobre la qualitat i la gestió. La implantació d’aquest sistema és de caràcter obligatori per al compliment de la RD 640/2006

A qui va dirigit? És vàlida per a qualsevol organització que busqui millorar la manera en què es treballa i funciona del sector privat, públic independentment de la seva mida i del tipus de producte o servei que fabriqui o comercialitzi.

Quin són els beneficis?

 • Avantatge competitiu.
 • L’avaluació i el procés de certificació asseguren que els objectius del negoci s’alimenten del sistema dia a dia.
 • Millora del funcionament del negoci i gestió del risc.
 • Ajuda a direcció a millorar el funcionament de l’organització i a diferenciar d’aquells competidors que no fan servir el sistema.
 • Atrau la inversió, realça la reputació de marca i elimina les barreres.
 • Millora la seva reputació de marca i pot ser utilitzada com una eina de màrqueting.
 • Estalvi de costos.
 • Més eficiència operacional, incrementant les seves vendes, amb un retorn a la inversió dels actius i una major rendibilitat.
 • Millora l’operació i redueix despeses.
 • Ajuda a reduir la despesa, així com les devolucions i reclamacions dels clients.

ISO 39001

Què és?

 • La norma ISO 39001 recull els estàndards que ha de complir una empresa per poder adoptar un Sistema de Gestió de la Seguretat Vial (SV), també anomenada Road Traffic Security (RTS). Comptar amb aquesta certificació suposa que la gestió de les normes de seguretat vial es facin d’una forma estructurada i coherent,  i d’aquesta manera, es clarifiquen les directrius a seguir pel conjunt dels treballadors de la organització i es reforça la cultura corporativa de la qualitat, la seguretat i s’aposta per la millora contínua.

A qui va dirigit?

 • Va dirigida a totes aquelles organitzacions o empreses que desenvolupen el seu treball o part d’ell a la carretera, tant de caràcter públic com privat. El nexe en comú és que la seva activitat productiva es basi en la interactuació amb el sistema vial, d’aquí la importància d’implantar mesures de prevenció per reduir la incidència dels diferetsn factors de risc en seguretat vial.

Quin són els beneficis?

 • Beneficia a les empreses que es certifiquen, però és un benefici que s’estén a tota la societat al vetllar pel compliment de les normes vials a la xarxa de carreteres. Té una sèrie d’avantatges:
  • Al projectar socialment la conscienciació de l’empresa amb l’adaptació de sistemes de prevenció vial es beneficia la seva imatge. Es mostra compromesa amb la defensa d’un sistema segur i fomentant bones pràctiques en matèria vial.

   

  • Correcció de possibles incidències en un període de temps curt, ja que es conta amb un marc sòlid que permet identificar les amenaces i riscos de un mètode quasi automàtic.

   

  • Millora l’eficiència derivada d’una millor gestió al tenir clar els mètodes de com aconseguir-la.

   

  • Reducció de costos al ser una organització més eficient que garanteix la màxima seguretat de la seva plantilla. Com per exemple, trobem una reducció en el pagament de les primes de segurs o la dràstica reducció en gestos de taller al no tenir accidents.

   

  • Reducció de l’absentisme laboral al vers dràsticament reduïdes les baixes laborals.

   

  • Compliment dels objectius de seguretat organitzativa i de Responsabilitat Social a l’identificar els factors de risc en seguretat vial.

ISO 14001:2015

Què és? És una norma acceptada internacionalment que estableix com implantar un sistema de gestió mediambiental (SGM) eficaç. La norma s’ha concebut per gestionar el delicat equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció de l’impacte mediambiental.

A qui va dirigit?

 • Companyies d’una sola seu i grans companyies multinacionals
 • Companyies d’alt risc i organitzacions de servei de baix risc.
 • Indústries manufactureres, de processos i serveis, inclosos els governs locals.
 • Tots els sectors industrials tant públics com privats.
 • Fabricants d’equip original i els seus proveïdors.
 • Empreses de serveis que encara que no tinguin un impacte mediambiental elevat, vulguin certificar el seu compromís amb el medi ambient.

Quin són els beneficis?

 • Demostrar als organismes reguladors i governs el compromís d’aconseguir el compliment de les lleis i normes.
 • Demostrar el compromís mediambiental als grups d’interès.
 • Demostrar a clients i empleats potencials l’enfocament innovador i progressista.
 • Augmentar l’accés a nous clients i socis comercials.
 • Millorar la gestió dels riscos mediambientals, ara i en el futur.
 • Reduir potencialment els costos d’ assegurances de responsabilitat civil.
 • Millorar la reputació.

ISO 50001

Què és? És una norma internacional de sistemes de gestió d’eficiència energètica que proporciona a les organitzacions l’optimització del consum d’energia incrementant el rendiment, reduint els costos i contribuint amb la millora mediambiental.

A qui va dirigit? És vàlida per a qualsevol organització del sector privat o públic, independentment de la mida, servei o ubicació, que busqui la millora del consum energètic.

Quin són els beneficis?
• Maximitza l’ús de les fonts o els actius d’energia disminuint els costos.
• En fer millors pràctiques en gestió energètica guanya avantatge competitiu sobre les empreses que no utilitzen el sistema.
• Redueix l’impacte ambiental millorant la reputació de la marca.
• Permet mesurar, comparar i presentar els avanços d’eficiència energètica.

REGLAMENT EMAS

Què és? El Reglament europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) consisteix en un esquema d’auditoria i gestió ambiental aplicables a qualsevol empresa a nivell internacional, independentment de la seva mida i el seu sector d’activitat. El seu objectiu des del seu naixement al 1993 és aconseguir un desenvolupament sostenible, i aquestes directrius són necessàries per a la protecció del medi ambient. L’esquema contribueix al desenvolupament d’una economia circular i té molta relació amb la norma ISO 14001 de gestió ambienta.

 

A qui va dirigit? Està dirigit a qualsevol tipus d’organització, companyies, societats, empreses, autoritats o institucions que tinguin o no personalitat jurídica, sigui pública o privada, que desitgin avaluar i millorar la seva gestió mediambiental, donant compte periòdicament del funcionament d’aquest sistema a través d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents.

 

Quins són els beneficis?

 • Obliga a establir uns indicadors de comportament ambiental per analitzar i mesurar l’ús eficient dels recursos des d’una perspectiva de cicle de vida i un pensament basat en el risc.
 • Permet, no només assegurar el compliment legal, sinó a anticipar-se a l’aprovació de nous requisits de caràcter ambiental, i fa minimitzar els riscos des d’un enfoc preventiu i a identificar noves oportunitat de negoci.
 • Requereix obligatòriament la implicació dels treballadors, fent-los conscients de la importància de la serva participació en el sistema de gestió. Aquest enfoc és propi del Reglament EMAS des dels seus inicis.
 • La Declaració Ambiental validada per un verificador independentment i acreditada és una eina de comunicació potent que ajuda a la organització a posar en valor l’esforç derivat de la implantació d’un sistema de gestió ambiental. A més a més, suposa un exercici de transparència que és reconegut per totes les parts interessades, incloses les administracions públiques.
 • Suposa un motor per la innovació, ja que al promoure la millora contínua, la organització ha d’investigar nous objectes de reducció de consums, canvis en els processos, recerques de materials menys contaminats, etc.

Q DE QUALITAT

Què és? És una certificació de qualitat turística que proporciona a les empreses la verificació de complir els requisits mínims de servei exigits pel Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE). La Q de Qualitat cerca la millora contínua a partir dels recursos de l’empresa per oferir als clients un servei el màxim de satisfactori.

A qui va dirigit? És vàlida per a qualsevol empresa privada o pública, independentment de la grandària o ubicació, el servei de la qual es troba dins del sector turístic.

Quin són els beneficis?
• Transmetre professionalitat i fiabilitat als clients.
• Garantir la qualitat dels productes y serveis.
• Guanyar prestigi i incrementar el nombre de clients fidelitzats.
• Major control dels riscos disminuint possibles incidències.
• Optimització del funcionament del negoci i per tant reducció de costos.
• És un element diferenciador que permet guanyar avantatge competitiu sobre les empreses que no tenen el certificat.

B CORPS

Què és? És el model empresarial de sostenibilitat més important a nivell internacional. Aquest segell va més enllà de la certificació específica d’un producte o servei integrant tots els estàndards d’acompliment social i mediambiental de la companyia. L’objectiu de les B Corps és generar el màxim impacte positiu sobre els treballadors, la comunitat, el medi ambient i els clients, a més de maximitzar el benefici econòmic.

A qui va dirigit? Aquest model pot ser adoptat per qualsevol organització o empresa, independentment del sector, que busqui la millora del medi ambient i la reducció d’ impactes negatius a nivell social com la desigualtat o la pobresa.

Quin són els beneficis?
• Introduir-se en un moviment global que busca generar una economia més inclusiva i sostenible.
• Establir relacions amb les empreses integrades en aquesta comunitat.
• Demostrar el compromís mediambiental i de responsabilitat social.
• Protegir la missió adoptant nous models de governança.
• Intensificar la teva comunicació sobre el teu impacte positiu.
• Tenir major visibilitat i difusió en els mitjans de comunicació.
• Les empreses B Corp tenen un futur prometedor gràcies al progressiu canvi de mentalitat del consumidor i dels inversors.

ISO 45001:2018

Què és?És una norma que ajuda a les empreses a identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a part de les seves pràctiques normals de negoci.

A qui va dirigit? La nova norma és versàtil, es pot adaptar per adequar-se a una gran varietat d’organitzacions, que inclouen:

 • Grans organitzacions i empreses
 • Petites i mitjanes empreses
 • Organisme públics i organitzacions sense ànim de lucre
 • Organitzacions no governamentals (ONG) i d’ajuda social

Quin són els beneficis?

 • Aconseguir una millor administració de riscos de salut i seguretat, i una reducció potencial del nombre d’accidents i costos derivats.
  Demostrar davant tercers la conformitat amb els requisits de la noram, fet que suposa fiabilitat i continuïtat del sistema de prevenció implantat.
 • Aporta un valor afegit de confiança, millorant la seva imatge de cara a altres empreses i convertint-se en un factor de distinció enfront de la competència.
 • Procés, ja que es porta a terme per equips d’auditors altament qualificats, amb amplis coneixements sectorials i grans coneixedors de la realitat i problemàtica de les empreses.
 • Tenir major accés a nous clients i socis comercials, gràcies a un enfocament innovador i amb visió de futur en el seu compromís amb la salut i la seguretat.
 • Realitzar al mateix temps l’Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals, fet que suposa un augment de la productivitat i una reducció de costos.

Si estas interessat en la implantació i seguiment d’alguna d’aquestes normes, demana informació sense compromís aquí.

ISO 17025:2017

Què és?

La ISO 17025 és el que atorga els requisits necessaris per treballs en laboratoris d’assaig i calibració. El seu objectiu és garantir que aquests són tècnicament competents i puguin arribar a generar resultats fiables. Els requisits són similars al de la ISO 9000, la qual estableix les normes per la qualitat d’un producte o servei.

És utilitzada per:

 • L’estandardització de processos.
 • La satisfacció dels requisits dels clients.
 • La demostració de la qualitat del producte i servei a terceres parts.
 • L’enfortiment de l’estructura empresarial abans de canvis interns o del mercat.

A qui va dirigit?

 • Va dirigida especialment a Laboratoris que realitzen assajos, anàlisis o calibracions en el desenvolupament de la seva activitat.

Quin són els beneficis?

 • Tenir una millor posició per l’accés d’un major números de contractes per assajos i
 • Ajuda a aconseguir contractes en els que, encara no se’ls hi exigeix acreditació.
 • Millora la reputació nacional i internacional, i la imatge del laboratori.
 • Ajuda a la millora contínua i a la efectivitat del laboratori.

ISO 39001

Què és?

La norma ISO 39001 recull els estàndards que ha de complir una empresa per poder adoptar un Sistema de Gestió de la Seguretat Vial (SV), també anomenada Road Traffic Security (RTS). Comptar amb aquesta certificació suposa que la gestió de les normes de seguretat vial es facin d’una forma estructurada i coherent,  i d’aquesta manera, es clarifiquen les directrius a seguir pel conjunt dels treballadors de la organització i es reforça la cultura corporativa de la qualitat, la seguretat i s’aposta per la millora contínua.

A qui va dirigit?

 • Va dirigida a totes aquelles organitzacions o empreses que desenvolupen el seu treball o part d’ell a la carretera, tant de caràcter públic com privat. El nexe en comú és que la seva activitat productiva es basi en la interacció amb el sistema vial, d’aquí la importància d’implantar mesures de prevenció per reduir la incidència dels diferents factors de risc en seguretat vial.

Quin són els beneficis? Beneficia a les empreses que es certifiquen, però és un benefici que s’estén a tota la societat al vetllar pel compliment de les normes vials a la xarxa de carreteres. Té una sèrie d’avantatges:

 • Al projectar socialment la conscienciació de l’empresa amb l’adaptació de sistemes de prevenció vial es beneficia la seva imatge. Es mostra compromesa amb la defensa d’un sistema segur i fomentant bones pràctiques en matèria vial.
 • Correcció de possibles incidències en un període de temps curt, ja que es conta amb un marc sòlid que permet identificar les amenaces i riscos de un mètode quasi automàtic.
 • Millora l’eficiència derivada d’una millor gestió al tenir clar els mètodes de com aconseguir-la.
 • Reducció de costos al ser una organització més eficient que garanteix la màxima seguretat de la seva plantilla. Com per exemple, trobem una reducció en el pagament de les primes de segurs o la dràstica reducció en gestos de taller al no tenir accidents.
 • Reducció de l’absentisme laboral al vers dràsticament reduïdes les baixes laborals.
 • Compliment dels objectius de seguretat organitzativa i de Responsabilitat Social a l’identificar els factors de risc en seguretat vial.

CONTACTE

Informació de contacte

info@innova-tool.com

    972 46 53 12

    669 00 85 29

   Carrer de la Vía, 84, Cassà de la Selva (Girona)

  OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A TOTA CATALUNYA