Implantació i Seguiment de Seguretat Alimentària a Girona

APPCC

Què és? Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de control (APPCC), és un mètode reconegut i acceptat internacionalment per garantir la seguretat dels Aliments.

És un sistema científic, racional, amb un enfocament sistemàtic i preventiu per identificar, avaluar i controlar els perills rellevants trobats durant la preparació, transformació, elaboració, manipulació i posada a la venda o subministrament al consumidor final dels productes alimentaris.

La implantació d’aquest sistema és de caràcter obligatori per al compliment de la RD 640/2006

A qui va dirigit? Aquest Sistema s’aplica a organitzacions o empreses que estiguin dins de la indústria alimentària i casos específics de la indústria farmacèutica i cosmètica.

Quin són els beneficis?

 • Permet accedir a nous mercats gràcies al seu increment pel que fa a qualitat i al compliment de requisits de molts dels grans distribuïdors.
 • Suposa una diferència competitiva.
 • Fàcilment integrable amb altres normes de seguretat alimentària com són BRC o ISO 22000.
 • Major facilitat per a la comparació i transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
 • Permet conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat.
 • Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació, assegurant la innocuïtat dels aliments produïts i / o envasats.
 • Proporciona als clients una visió panoràmica de les fortaleses i debilitats dels proveïdors.

IFS FOOD

Què és? Norma de seguretat alimentària reconeguda per la GFSI (Global Food Safety Initiative)  que permet realitzar auditories centrant-se amb la seguretat i la qualitat alimentària dels productes processats. Aquesta norma s’aplica quan els productes són processats o quan existeix un perill de contaminació del producte durant l’envasament primari.

Els objectius principals són:

 • Establir una norma comú amb un sistema d’avaluació uniforme.
 • Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors qualificats IFS.
 • Assegurar la comparabilitat i transparència a través de tota la cadena de subministrament.
 • Reduir costos i temps pels fabricants i els distribuïdors.

 A qui va dirigit? A totes les empreses del sector alimentari, tant aquelles que processen com les que envasen els aliments a granel.

Els capítols que componen aquesta normativa són:

 1. Responsabilitat de la direcció (la puntuació del personal directiu)
 2. Sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària (el sistema APPCC)
 3. Gestió dels recursos (les normes per cada equip de treballadors)
 4. Planificació i procés de producció (estàndards de seguretat de la normativa)
 5. Medicació, anàlisis i millora (sistema de seguretat alimentària de la millora contínua)
 6. Food defense (actes intencionats o deliberats de contaminació o manipulació)

 Quins són els beneficis?

Beneficis del departament de producció:

 • Millora la relació entre la direcció i el personal en relació amb les bones pràctiques, normes i procediments.
 • Seguiment del compliment de les regulacions alimentàries.
 • Millora l’ús dels recursos.
 • Reducció de les necessitats d’auditories dels clients.
 • Auditories independents de terceres parts.
 • Millor flexibilitat a través de la implementació individual degut a un enfoc basat en el risc.

Beneficis del departament de màrqueting:

 • Millora de la reputació de l’empresa com a fabricant d’alta qualitat i productes segurs.
 • Capacitat per a negociar amb els clients que requereixen auditories de terceres parts.
 • Ús del logotip IFS i el certificat per a demostrar el compliment dels estàndards més alts.

IFS GLOBAL MARKET FOOD

Què és? Programa estandarditzat per a la seguretat alimentària tant per a distribuïdors com per a la indústria alimentària, reconeguda per la GFSI (Global Food Safety Initiative).  És una eina que estableix un sistema de gestió de seguretat alimentària, les bones pràctiques de fabricació, el control de perills alimentaris i implementa les normes IFS pas a pas en un període de temps definit.

Els objectius principals són:

 • Facilitar l’accés al mercat local.
 • Establir l’acceptació mútua a la cadena de subministrament.
 • Proveir un marc de treball pel desenvolupament i l’avaluació d’empreses petites i/o menys desenvolupades.

 A qui va dirigit? A les empreses petites i/o menys desenvolupades en procediments de seguretat alimentària.

El programa inclou la llista de requisits amb el protocol d’avaluació que porta al compliment de:

 1. Nivell bàsic
 • Sistemes de gestió de la seguretat alimentària (especificacions incloent alliberació del producte, traçabilitat, gestió d’incidents, control de productes no conformes i accions correctives)
 • Bones pràctiques de fabricació (higiene personal, medi ambient, neteja i desinfecció, control de contaminació del producte, control de plagues i control de qualitat de l’aigua)
 • Control de perills alimentaris (general, específic i control d’al·lergògens)
 1. Nivell intermedi
 • Sistema de gestió de la seguretat alimentària (responsabilitat de la direcció, requisits de la documentació general, procediments, gestió de reclamacions, control de mesures i vigilància dels equips, anàlisis del producte, compres, homologació de proveïdors, realització de vigilància i formació)
 • Bones pràctiques de fabricació (instal·lacions i manteniment d’equips, instal·lacions del personal, gestió de residus, emmagatzematge i transport)
 • APPCC i requisits addicionals (APPCC, Food Defense continu millorament del procés en seguretat alimentària amb l’objectiu d’obtenir)
 1. Certificació IFS Fooden un període de temps definit.

 Quins són els beneficis?

 • IFS protocol d’avaluació per a empreses petites i/o menys desenvolupades.
 • Reducció de la burocràcia amb els socis col·laboradors.
 • Enfocament sistemàtic per obtenir la certificació de la norma IFS Food en un període definit.
 • Sistema d’avaluació uniforme per millorar els processos interns.
 • Contínua millora del procés dins el sistema de puntuació de IFS.
 • Transparència al llarg de la cadena de subministrament.
 • Reducció de cost i temps per a la teva companyia així com per a proveïdors i distribuïdors
 • Programari “IFS auditXpress” per a una obtenció fàcil de l’informe.
 • IFS Audit portal per simplificar el seguiment dels proveïdors i socis via base de dades de IFS.

IFS LOGISTICS

Què és? És un sistema de certificació de la seguretat dels aliments i productes no alimentaris a les empreses que realitzen activitats logístiques com l’emmagatzematge, la distribució i el transport.

Els objectius principals són:

 • Assegurar la comparabilitat i la transparència al llarg de la cadena de subministrament.
 • Establir una norma amb un sistema d’avaluació uniforme.
 • Reduir costos i temps a proveïdors i distribuïdors.
 • Treballar amb entitats de certificació acreditades.

A qui va dirigit? A tots els transportistes pesats, trens, vaixells, avions i altres medis de transport, així com les instal·lacions d’emmagatzematge, ja sigui un proveïdor independent de serveis logístics com un minorista d’aliments i/o importador amb la seva pròpia instal·lació d’emmagatzematge.

Quins són els beneficis?

 • Millorar la confiança entre el proveïdor i els seus productes
 • Reduir el temps de recerca dels proveïdors
 • Capacitat de reduir costos individuals mitjançant la combinació d’auditories que poden realitzar-se al mateix temps
 • Millora de la compressió entre direcció i personal en relació a les normes i procediments
 • Control del compliment de regulacions relacionades amb els aliments i productes no alimentaris
 • Reducció en les necessitats d’inspeccions per part dels clients
 • Auditories independents de terceres parts
 • Millora de reputació empresarial com a proveïdor de productes segurs i de qualitat
 • Capacitat per negociar amb clients que requereixen auditories de tercera part
 • Ús del logotip de IFS i el certificat per a demostrar que compleixen els màxims estàndards de qualitat.

IFS GLOBAL MARKETS LOGISTICS

Què és? És un programa que el seu objectiu principal és facilitar accés al mercat, crear acceptació mútua al llarg de la cadena de subministrament i proporcionar un entorn de formació, desenvolupament i avaluació de proveïdors petits i/o menys desenvolupats de serveis logístics. El programa inclou un protocol que ajuda a la millora contínua en sistemes de gestió de seguretat logística. Proporciona una bona oportunitat per donar els primers passos en el camí cap a la certificació IFS logística.

Els objectius principals són:

 • Accés a mercats nacionals i internacionals.
 • Acceptació al llarg de la cadena de subministrament.
 • Recolzament de companyies petites i/o menys desenvolupades en els aspectes de formació, desenvolupament i avaluació.

A qui va dirigit? El programa està dirigit a proveïdors de serveis logístics i és aplicable a les activitats d’emmagatzematge i transport d’aliments i productes no alimentaris. Es divideix en nivells i els requisits dels quals seran implementats durant un període de temps definit:

 1. Requisits nivell bàsic (gestió del producte segur i de qualitat, gestió de recursos, realització de serveis, responsabilitat de la direcció, mesures, anàlisis i millores)
 2. Requisits nivell intermedi (Requisits addicionals en relació a la gestió del producte segur i de qualitat, gestió de recursos, realització de serveis, mesures i anàlisis i millores, defensa del producte)
 3. Certificació IFS Logística.

Quins són els beneficis?

 • Un protocol d’avaluació IFS per companyies petites i menys desenvolupades.
 • Un enfocament sistemàtic, basat en el risc per aconseguir la norma IFS en un període de temps definit.
 • Treballar amb entitats de certificació/proveïdors de serveis d’avaluació i assessors.
 • Un sistema d’avaluació uniforme i diferenciat.
 • Procés de millora contínua a través del sistema de puntuació IFS.
 • Reducció de costos i temps per a totes les parts implicades.
 • Un informe consistent i estructurat.
 • Entrar en la base de dades IFS per una gestió senzilla de proveïdors.
 • Transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
 • Reconeixement de distribuïdors a nivell mundial.
 • Visibilitat en la base de dates IFS.
 • Processos mesurables de millora contínua.

IFS HPC

Què és? És una norma per auditar la qualitat i la seguretat de productes i/o processos dels fabricants de productes de neteja d’ús domèstic i de productes de cura personal. El desenvolupament d’aquesta norma ha sigut possible gràcies al treball comú de les indústries del sector, els distribuïdors i les entitats de certificació que van cuidar els principals aspectes d’aquest estàndard i van tractar de reflectir en tot moment les necessitats d’aquest tipo d’indústries.

L’objectiu d’aquesta norma és assegurar que els fabricants d’aquests articles siguin capaços d’entregar al mercat productes de qualitat, segurs i que compleixin les especificacions.

A qui va dirigit? Actua sobre quatre grups de productes; cosmètics, productes de neteja d’ús domèstic, productes domèstics d’ús diari i productes d’higiene personal.

Quins són els beneficis?

 • El nucli d’aquesta norma és la gestió del risc, que permetrà a les companyies demostrar que els seus productes no representen cap perill per a la salut i/o la seguretat del consumidor.
 • Cobreix la majoria dels requisits de la norma ISO 22716.
 • L’auditoria esta enfocada en la comprovació de la gestió del risc, especificacions del client, traçabilitat i maneig de les situacions de crisis entre altres paràmetres.
 • Complir amb les especificacions dels clients.

IFS GLOBAL MARKETS HPC

Què es? És un programa normalitzat d’avaluació de la seguretat no alimentària per a minoristes i fabricants de productes HPC de marca. El programa pretén donar suport a les “empreses petites i / o menys desenvolupades” en el desenvolupament dels seus sistemes de gestió de seguretat de productes i fer el primer pas cap a la implementació de la norma IFS HPC.

El programa inclou diferents nivells d’avaluació i un protocol per enfocar el procés de millora contínua i la implementació d’un sistema complet de la gestió de la seguretat del producte.

Els objectius principals són:

 • Facilitar l’accés al mercat local.
 • Crear l’acceptació mútua al llarg de la cadena de subministrament.
 • Proporcionar un marc per ajudar les petites empreses o empreses menys desenvolupades amb una mentoria, un desenvolupament i una avaluació.

A qui va dirigit? Actua sobre petites empreses o empreses menys desenvolupades de minoristes i fabricants de productes HPC de marca.

Quins són els beneficis?

 • Un enfocament sistemàtic per aconseguir la norma IFS HPC en un període de temps determinat.
 • Requisits bàsics de qualificació pels òrgans de certificació.
 • Un sistema uniforme d’avaluació consistent.
 • Un sistema d’informació estructurat i coherent.
 • La base de dades IFS per simplificar el seguiment de proveïdors i socis.

IFS WHOLESALE / CASH & CARRY

Què es? És una norma que ha sigut desenvolupada per optimitzar el procés d’auditoria de majoristes i mercats de Cash & Carry. Aquests dos tipus de mercats diferents són la connexió important entre productors i transformadors així com els clients comercials. A més de comercialitzar una amplia gamma de productes, també pot portar a terme certs tractaments i/o activitats de producció i desenvolupament de noves marques. Depenent del negoci principal de l’empresa, s’aplicarà un llistat de requisits adaptat al tipus d’activitat, ja sigui majorista o Cash & Carry. IFS Wholesale / Cash & Carry dona la opció de fer certificats multi-site, per centre productius i mercats amb activitats similars, sota condicions específiques.

Els seus objectius són:

 • Establir una norma comú amb un sistema d’avaluació uniforme.
 • Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors qualificats.
 • Assegurar la comparabilitat i transparència a través de tota la cadena de producció.
 • Reduir els costos i el temps tant de proveïdors com de distribuïdors.

A qui va dirigit?

 • Majoristes (també inclou certes activitats de tractament)
 • Mercats Cash & Carry.
 • Centre d’envasament per fruita, vegetals o ous.

El llistat de requisits per està dividit en 6 capítols:

 1. Responsabilitat de la direcció.
 2. Sistema de gestió de la qualitat i la seguretat del producte.
 3. Gestió dels recursos.
 4. Procés principal.
 5. Mesures, anàlisis i millores.
 6. Product defense i food frau.

Quins són els beneficis? Pot oferir un gran nombre de beneficis per les empreses que s’esforcen per l’excel·lència en qualitat, la seguretat alimentària, la satisfacció del client i la recerca competitiva en el seu mercat.

 • Millora la comunicació entre la direcció i els treballadors respectant les bones pràctiques, normes i procediments.
 • Supervisió del compliment de les regulacions dels aliments.
 • Ús més eficaç dels recursos.
 • Reducció de la necessitat d’auditories dels clients.
 • Auditories independents de terceres parts.
 • Capacitat de reduir el temps total d’auditoria mitjançant la combinació de múltiples auditories.
 • Millor flexibilitat mitjançant la implementació individual degut a un enfoc basat en el risc.
 • Millora de la reputació de l’empresa com un fabricant de productes segurs i de qualitat.
 • Capacitat per a negociar amb els clients que requereixen auditories a tercers.
 • Utilització del logotip i el certificat IFS per demostrar el compliment amb els estàndards més alts.

IFS BROKER

Què és? Una norma que va ser creada per garantir la seguretat i qualitat dels productes i emplenar el buit entre la producció i la distribució. Els socis comercials esperen que els “brokers”, agents comercials i importadors, comuniquin els requisits dels seus productes als productors, i que les especificacions siguin enteses i implementades.

Aquesta norma verifica les parts interessades, per garantir que s’han implementat les mesures adequades al servei ofert, i que els proveïdors operin en consonància amb els requisits de qualitat i seguretat del producte. La operació és voluntària i ha de ser acordada entre l’empresa auditada i l’entitat de certificació

Els objectius principals són els següents:

 • Establir una norma comú amb un sistema d’avaluació uniforme.
 • Treballar amb entitats de certificació acreditades i amb auditors qualificats.
 • Assegurar la comparabilitat i transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
 • Reduir costos i temps a proveïdors i distribuïdors.

A qui va dirigit? A agències comercials, a importadors i a aliments o productes d’ús domèstic i cura personal/material d’envasament.

La norma inclou els següents punts:

 1. Responsabilitat de la direcció.
 2. Sistema de gestió de la qualitat i seguretat del producte.
 3. Gestió dels productes.
 4. Mediacions, anàlisis i millores.
 5. Avaluació de Food/Product defense.

Quins són els beneficis? La certificació de IFS pot oferir un gran número de beneficis a empreses que busquen la qualitat, la seguretat alimentària i la satisfacció del consumidor.

 • Millorar la confiança entre proveïdors i productes.
 • Reduir el temps dedicat a la recerca de proveïdors.
 • Menys temps dedicat a la reelaboració del producte en tornar productes que no compleixen les especificacions.
 • Diligència deguda.
 • Capacitat de reduir els costos d’auditories mitjançant la combinació de varies al mateix temps.
 • Es millora la comprensió entre la direcció i el personal en relació a les normes i els procediments.
 • Control del compliment de regulacions relacionades amb els aliments i productes no alimentaris.
 • Ús més efectiu dels recursos.
 • Reducció en la necessitat d’inspeccions per part dels clients.
 • Auditories independents de terceres parts.
 • Capacitat de reduir costos individuals mitjançant la combinació d’auditories que poden realitzar-se al mateix temps.
 • Millora de la reputació empresarial com a proveïdor de productes segurs i de qualitat.
 • Capacitat per negociar amb els clients que requereixen auditories de tercera part.
 • Us del logotip de IFS i el certificat, per demostrar que es compleixen amb els màxims estàndards de qualitat.

IFS PACsecure

Què és? És una norma que certifica la seguretat i la qualitat dels materials d’envasament i és aplicable als fabricants de tot tipus d’envasos, primaris i secundaris. Té disponible quaderns de treball per a la implementació de l’APPCC dissenyats per PAC, específicament pel sector dels envasos. Aquestes eines són útils per identificar perills potencials trobats en els 24 processos de producció més comuns en el material d’envasament.

Els objectius principals són els següents:

 • Aportar seguretat alimentària per tots els materials d’envasament.
 • Establir una norma comuna amb un sistema d’avaluació uniforme.
 • Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors IFS qualificats.
 • Assegurar la comparabilitat i transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
 • Reduir costos i temps a fabricants i distribuïdors.
 • Complir amb els requisits de GFSI.

A qui va dirigit? Per tots els fabricants d’envasos flexibles, plàstics rígids, paper, metall, vidre i altres materials naturals.

Quins són els beneficis?

Beneficis en el departament de producció:

 • Millora de la relació entre la Direcció i el personal en relació a les bones pràctiques, normes i procediments.
 • Seguiment del compliment de les regulacions.
 • Major eficiència en l’ús dels recursos.
 • Reducció de la necessitat d’auditories de clients.
 • Auditories independents de terceres parts.
 • Millor flexibilitat a través de la implementació individual degut a un enfocament basat en el risc.

Beneficis en el departament de màrqueting:

 • Millora de la reputació de l’empresa com a fabricant d’alta qualitat i seguretat dels seus envasos.
 • Habilitat per negociar amb clients que requereixen auditories externes.
 • L’ús del logotip IFS PACsecure i el certificat, per demostrar el compliment dels estàndards més alts.

ISO 22000:2018

Què és? és una norma internacional que defineix els requisits que ha de complir un sistema de gestió de seguretat alimentària per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària des de la “granja fins a la nevera”.

A qui va dirigit? Pot ser aplicada per tot tipus de d’organitzacions involucrades en la cadena alimentària. (Productors primaris, transformadors d’aliments, transportistes, operadors d’emmagatzematge i subcontractistes, organitzacions interrelacionades amb la cadena alimentària: productors d’equips, material d’envàs i embalatge, agents de neteja …)
Conté requisits encaminats a satisfer les demandes de seguretat alimentària dels consumidors / clients (p.ex: grans superfícies de distribució) i autoritats sanitàries, disminuint d’aquesta manera la pressió d’auditories de clients i d’organismes sanitaris oficials.
Pot implantar-se de manera individual o en combinació amb altres sistemes de gestió, amb o sense certificació per una tercera part.

Combina els següents 4 elements clau de Seguretat Alimentària

 1. Comunicació interactiva al llarg de la cadena alimentària.
 2. Entorn favorable (infraestructura i programes de manteniment)
 3. Control dels perills validat i verificat mitjançant la combinació de mesures de control, gestionades per: Pla APPCC, Programes
 4. Prerequisits (PPR) i PPR operatius.

Quin són els beneficis?

 • Comunicació organitzada i orientada a un mateix objectiu entre les parts comercials.
 • Optimització de recursos (interns i al llarg de la cadena alimentària)
 • Confiança generada als nostres clients.
 • Estalvi de recursos: es redueix el volum d’auditories de clients.

BRC

Què és?  és l’estàndard de certificació de producte promogut pel British Retail Consortium, que representa el 90% dels distribuïdors anglesos.

A qui va dirigit? BRC ha establert diversos estàndards per als productes dels seus distribuïdors que s’estableixen com a garantia de qualitat per a diferents sectors:

 • BRC Global Standard Food per a fabricants de productes alimentaris
 • BRC Global Standard Storage & Distribution per a companyies de logística i per a distribuïdors de productes alimentaris
 • BRC IOP Global Standard Food Packaging per a fabricants de packaging, tant alimentari com no alimentari
 • BRC Global Standard Consumer Product per a fabricants de productes no alimentarios.

BRC és una norma d’obligat compliment per als proveïdors de productes alimentaris a les grans i mitjanes superfícies de Regne Unit. Inclou requisits i recomanacions aplicables a la manipulació de qualsevol tipus de producte alimentari en qualsevol de les seves fases posteriors a la producció primària (preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació i venda o subministrament al consumidor).

Requereix la implantació del Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), un sistema de gestió de qualitat documentat i efectiu, la implantació d’Prerequisits (elements d’Higiene Alimentària): control de requisits de disseny de locals, instal·lacions, productes , processos i personal.

Quin són els beneficis?

 • Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació, assegurant la innocuïtat dels aliments produïts i / o envasats.
 • Elimina auditories múltiples de tècnics i terceres parts.
 • Garanteix el compliment de requisits oficials, del mercat i del comprador.
 • Reducció de costos en augmentar l’eficiència dels recursos associats.

V-LABEL

El segell V-Label és un símbol registrat i reconegut internacionalment per a l’etiquetatge de productes i serveis vegans i vegetarians. Per als consumidors, és una guia senzilla i fiable per ajudar-los quan estan de compres. Amb V-Label, les empreses promouen la transparència i la claredat. No se certifiquen empreses o marques sinó que se certifica cada producte, la qual cosa encara garanteix més al consumidor sobre la seva qualitat.

OBJECTIUS.

 • V-Label té com a objectiu donar visibilitat sobre el progrés i el creixement de la indústria vegana i de les pràctiques comercials sostenibles.
 • D’aquesta manera, donaria peu a què més organitzacions entressin en aquest sector.
 • Promoure la col·laboració entre les organitzacions europees actives en el camp del veganisme i el vegetarianisme.
 • Aconseguir que els clients d’aquests productes associïn els productes que continguin aquest símbol amb productes segurs i fiables.

 

A QUI VA DIRIGIT?
Va dirigit a un públic variat objectiu que creix sense parar. Aquest creixement i diversitat és degut a raons ambientals, de salut, religioses o ètiques, entre d’altres. Cada vegada més consumidors estan triant un estil de vida vegà o vegetarià, i, per tant, les demandes cada vegada són més grans.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS?

 • V-Label promou que el mercat que està en creixement continu i ràpid, sigui transparent de manera que els productes vegans i vegetarians cada cop seran més fiables i demandats. Dia a dia veiem com hi ha augments de qualitat i diversitat dels productes i dels serveis vegans i vegetarians.
 • És una eina que promou la transparència i la claredat.
 • Garanteix el correcte etiquetaria dels productes vegans i vegetarians i això produeix que cada vegada hi hagi més productes d’aquestes característiques
 • És una eina líder al mercat i proporcionarà al teu producte un prestigi característic
 • Garanteix credibilitat gràcies a inspeccions fiables.
 • Ens dona claredat, ens estableix uns criteris estandarditzats per als productes vegans i vegetarians.
 • Orientació. Decisions fàcils de manera ràpida.

REGISTRE SANITARI

Què és?  El Registre general sanitari d’aliments (RGSA) és un òrgan administratiu d’inscripció obligatòria de tots els aliments i empreses que es produeixen a Espanya amb l’objecte de, sense entorpir la lliure circulació de mercaderies, assegurar-se la possibilitat de poder intervenir de manera ràpida i eficaç en una situació de perill per a la salut pública.

A qui va dirigit? 

 • Tota Indústria de productes alimentaris i alimentaris destinats al consum humà.
 • Tota Indústria de materials destinats a estar en contacte amb aquells productes.
 • Tota Indústria de detergents, desinfectants i plaguicides d’ús en la indústria alimentària.
 • Tota Indústria de  substàncies, inclòs material macromolecular, per a l’elaboració de materials d’envàs i embalatge, destinats a estar en contacte amb els aliments.

Quin són els beneficis?

 • Es millora l’eficàcia.
 • Satisfacció del client.
 • Millora la Qualitat en tots els nivells de l’empresa i els productes.
 • Compliment dels aspectes legals.
 • Prevenció de riscos.

 

Si estas interessat en la implantació i seguiment d’alguna d’aquestes normes, demana informació sense compromís aquí.

CONTACTE

Informació de contacte

info@innova-tool.com

    972 46 53 12

    669 00 85 29

   Carrer de la Vía, 84, Cassà de la Selva (Girona)

  OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A TOTA CATALUNYA