• 25 setembre, 2018

Falsos Autònoms: Augmenten les inspeccions de treball

Falsos-autonomos

Falsos Autònoms: Augmenten les inspeccions de treball

Falsos Autònoms: Augmenten les inspeccions de treball 700 300 Sílvia

Un ‘fals autònom’ és aquella persona que ocupa un lloc de treball en una Empresa, la qual li controla la jornada i organització de treball. Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l’enquadrament irregular de treballadors/es en el Règim d’ Autònoms quan per la seva activitat estan al Règim General per compte aliena.

Actualment, una de les prioritats del nou govern Executiu de Pedro Sánchez és augmentar les Inspeccions dels falsos autònoms, que des de la crisi cada vegada van augmentant, a Espanya existeixen més de 200.000 persones com a falsos autònoms. Des del passat mes d’ Agost que es publicar al BOE el Real Decreto 997/2018 de 3 de agosto s’estan intensificant les mesures en aquest àmbit, aportant més recursos en l’àmbit d’inspecció.

Per més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf

Leave a Reply