• 30 novembre, 2016

Els principals canvis en la ISO 9001:2015

iso-9001-girona

Els principals canvis en la ISO 9001:2015

Els principals canvis en la ISO 9001:2015 800 300 Sílvia

ELS CANVIS QUE PORTA LA ISO 9001:2015

 

El passat 23 de setembre va entrar en vigor la norma ISO 9001:2015 que després d’un període de transició de tres anys substituirà la ISO 9001:2008.

 

La norma ISO 9001:2015  inclou una estructura d’alt nivell que permetrà que el grup de normes ISO s’integrin i siguin compatibles  tot facilitant la implantació de vàries d’elles.

 

Quins són els canvis respecte la ISO 9001:2008?

 

  • S’estén al sector serveis. El terme BÉNS I SERVEIS substitueix a PRODUCTE. Aquest canvi en la terminologia demostra la intenció de la norma a incorporar també les organitzacions del sector serveis.

 

  • És més flexible en relació als procediments documentats . El terme informació documentada reemplaça a  documents i registres. L’organització és qui determina en quin grau de detall detall es documentaran per escrit els diferents processos i operacions. Desapareix el Manual de Qualitat.

 

  • Tota la responsabilitat del Sistema de Gestió de la Qualitat recau en la Direcció. Desapareix la figura de Representant de la Direcció. L’alta direcció cumplirà amb les responsabilitats que eren assignades al Representant de la Direcció.

 

  • Identificació de les oportunitats i amenaces. La nova clàusula 4, context de la organització, exigeix a la organització d’identificar els aspectes interns i externs que l’afecten directament per tal d’aprofitar els punts forts i afrontar-ne els negatius i hi inclou les parts interessades

 

 

  • Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades (clàusula 4.2). El SGQ inclou la satisfacció del client i en aquest sentit l’organització ha de determinar qui són les parts interessades (accionistes, clients, proveïdors, empleats…) i quins són els seus requisits.

 

  • La prevenció és un requisit clau dins d’un SGQ. La nova versió dedica un subcapítol a l’avaluació de riscos (clàusula 6.1).  Tot i exigir la identificació dels riscos i la proposta de mesures de correcció, no existeix cap requisit per a una gestió del risc estandaritzada.

 

 

iso-9001-girona

 

 

 

Leave a Reply