Certificacions per a empreses a Girona

RD 163/2019

Certificación del Control de Producción de los Hormigones Fabricados

Què és? És d’obligació de la supervisió periòdica del seu compliment per organismes de control acreditats externs a la planta, el que suposa que els fabricants i les seves plantes hauran d’estar certificades per aquests per a poder subministrar formigó segons RD 163/2019

A qui va dirigit?  És vàlida per a a qualsevol empresa que subministri formigó.

¿Quines obligacions té?

A partir de l’entrada en vigor d’aquest (1 de juliol de al 2019), les plantes de formigó han de:

  • Sotmetre a una inspecció inicial, amb un termini límit de 21 mesos des de l’entrada en vigor de Reial Decret. El termini d’adaptació finalitza el 31 de març de 2021.
  • Sotmetre a una inspecció periòdica cada 4 anys.
  • Realitzar revisions de seguiment cada 2 anys.

El Reial decret té en compte aspectes com:

– Control de producció (controls de materials components i condicions d’emmagatzematge, control d’instal·lacions, control de l’formigó, control de documentació i traçabilitat, requisits de el personal tècnic, control de l’subministrament, requisits de laboratori de control de producció i control d’aspectes ambientals. )

– Control d’Aspectes Ambientals associats a la fabricació de formigó, qüestió relacionada amb els criteris de Sostenibilitat que estableix l’annex 13 de l’EHE-08 (instrucció de formigó estructural). Aquest apartat exigeix ​​que s’estableixin controls operacionals sobre la producció de residus i el seu reciclatge, s’estableixin mesures de minimització de l’impacte com a filtres silenciadors, amortidors, pantalles de retenció de pols, etc., i es defineixin els procediments de control dels aspectes mediambientals .

Addicionalment, el Reial Decret estableix que aquelles centrals que disposin d’un segell o marca de qualitat emès per una entitat de certificació acreditada per ENAC es poden eximir d’aquest requisit.

CONTACTE

Informació de contacte

    admin@innova-tool.com

      669 008 529 

Oficina Cassà de la Selva: Carrer de la Vía, núm. 84, 972 46 53 12