• 8 octubre, 2018

AUTÒNOMS: Tots els tràmits amb la seguretat social

AUTÒNOMS: Tots els tràmits amb la seguretat social

AUTÒNOMS: Tots els tràmits amb la seguretat social 1024 550 Sílvia

Recordeu que segons l’ Ordre Ministerial ESS/214/2018 totes les persones autònomes estan obligades a partir del 01-10-2018 a realitzar tots els seus tràmits amb la Seguretat Social electrònicament e inscriure’s al Sistema Red. Per accedir als serveis, s’ha de disposar de Certificat Electrònic, DNI electrònic o amb Sistema Cl@ve.

Al Sistema RED i a la SEDESS es permet la gestió de l’ assignació del NAF (Número d’ Afiliació) del/la treballador/a autònom/a a un autoritzat RED que pugui també operar en nom seu.

Per més informació: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-3080-consolidado.pdf

Leave a Reply