• 20 juliol, 2018

Autònoms: Obligatorietat de notificacions telemàtiques

autonomo

Autònoms: Obligatorietat de notificacions telemàtiques

Autònoms: Obligatorietat de notificacions telemàtiques 1024 576 Sílvia

Recordeu que actualment totes les persones autònomes estan obligades a rebre les Notificacions de la Seguretat Social de manera telemàtica (fins ara es rebien per correu postal).

Les notificacions es posaran a disposició del subjecte responsable a rebre-les i opcionalment les rebrà l’ autoritzat; en cas de tenir assignat el servei de la gestió al Sistema RED (tràmits Seguretat Social).

Les Notificacions telemàtiques es donaran per informades en un termini de 10 dies, encara que la persona no hagi pogut accedir al seu contingut. Si en aquest termini la persona no hi ha accedit, la notificació s’entendrà per rebutjada.

Quins actes es notifiquen per aquesta via?

  • Reclamacions de deutes
  • Providències de constrenyiment
  • Comunicació de l’inici del procediment de deducció
  • Actes del procediment de constrenyiment per quotes i conceptes de recaptació conjunta i altres recursos
  • Actes del procediment administratiu d’aplaçament de deutes amb la Seguretat Social
  • Actes del procediment de devolució d’ingressos indeguts a la Seguretat Social i saldos creditors emesos per la TGSS
  • Altres actes de procediments administratius (concessió moratòries, ajornaments, exoneracions)
  • Altres resolucions (elevació a definitives d’actes de liquidació, imposició de sancions, impugnacions administratives).

Com pot consultar un usuari a quins procediments de Notificacions Telemàtiques està subscrit? A través del Servei de Consulta de Subscripció de Procediments disponible a la ‘Sede Electrónica de la Seguretat Social’.

Per més informació: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NotificacionesTelematicas

Leave a Reply