Auditories Internes i Altres Serveis a Girona

AUDITORIA INTERNA

L’auditoria interna és una activitat independent i objectiva de supervisió i consultoria dissenyada per afegir valor i millorar a els procesosd’una OrganitzacióEn el cas que tinguis alguna norma d’ISO implantada, anualment la norma requereix que es faci una auditoria interna amb personal extern per tal que sigui més efectiva aquesta norma. 

A Innovatool oferim aquest servei, per tal de poder-te ajudar anualment a passar satisfactoriament l’auditoria externa.

CADENA DE CUSTODIA (FSC/PEFC)

Què és? És una norma que fa promoure una gestió forestal sostenible, socialment beneficiós i econòmicament viable en els boscos del món, mitjançant l’establiment a nivell mundial d’un conjunt de Principis de Gestió Forestal àmpliament reconegut i respectat. Amb la certificació de la Cadena de custòdia es verifica que la fusta o altres productes forestals utilitzats per a la indústria de transformació (paper, suro …), procedeixen de boscos gestionats d’acord a criteris de sostenibilitat.  Constitueix l’etapa posterior a la certificació dels boscos i és un procediment necessari per assegurar, l’ús de matèries primeres legals i sostenibles.
A qui va dirigit? A empreses transformadores de productes forestals, empreses gràfiques, impremtes, empreses del moble, indústria paperera, entre d’altres.

 

Quins són els beneficis? 
 • Millora l’accés als mercats, a mesura que un nombre creixent de clients exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades.
 • Mostra la responsabilitat i compromís de l’empresa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Millora l’eficàcia interna del negoci, les auditories sobre el procediment de control de flux de matèries primeres permeten millorar l’eficàcia interna de l’empresa i possibilita la seva integració amb altres sistemes de control i gestió mediambiental i / o de qualitat.

ISO 50001:2018

Què és? És una norma que ajuda a les empreses a identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a part de les seves pràctiques normals de negoci.

A qui va dirigit? La nova norma és versàtil, es pot adaptar per adequar-se a una gran varietat d’organitzacions, que inclouen:

 • Grans organitzacions i empreses
 • Petites i mitjanes empreses
 • Organisme públics i organitzacions sense ànim de lucre
 • Organitzacions no governamentals (ONG) i d’ajuda social

Quin són els beneficis?

 • Aconseguir una millor administració de riscos de salut i seguretat, i una reducció potencial del nombre d’accidents i costos derivats.
  Demostrar davant tercers la conformitat amb els requisits de la noram, fet que suposa fiabilitat i continuïtat del sistema de prevenció implantat.
 • Aporta un valor afegit de confiança, millorant la seva imatge de cara a altres empreses i convertint-se en un factor de distinció enfront de la competència.
 • Procés, ja que es porta a terme per equips d’auditors altament qualificats, amb amplis coneixements sectorials i grans coneixedors de la realitat i problemàtica de les empreses.
 • Tenir major accés a nous clients i socis comercials, gràcies a un enfocament innovador i amb visió de futur en el seu compromís amb la salut i la seguretat.
 • Realitzar al mateix temps l’Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals, fet que suposa un augment de la productivitat i una reducció de costos.

Si estas interessat en la implantació i seguiment d’alguna d’aquestes normes, demana informació sense compromís aquí.

CONTACTE

Informació de contacte

    admin@innova-tool.com

      669 008 529 

Oficina Cassà de la Selva: Carrer de la Vía, núm. 84, 972 46 53 12